انجمن صنفی مترجمان استان تهران

کلیپ نام ها و یادها در سومین جشن ملی مترجمان