انجمن صنفی مترجمان استان تهران

جذب مترجم

اطلاعیه مورخ ۳۰ اردیبهشت ۹۸ - جذب مترجم انگلیسی به فارسی

پیرو درخواست ارایه‌شده از سوی یكی از نهادهای معتبر مبنی بر معرفی مترجم حرفه‌ای ادبی، مسلط به ترجمه انگلیسی به فارسی، از کلیه‌ی علاقمندان دعوت بعمل می‌آید تا پایان روز دوشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۸، نمونه ترجمه‌ی خود را از یکی از فایل‌های پیوست به همراه رزومه خود به آدرس ایمیل انجمن (info@tiat.ir) ارسال نمایند.

فارسی

اطلاعیه مورخ ۱۹ اسفند ۹۷ - جذب مترجم فارسی به انگلیسی

پیرو درخواست ارایه‌شده از سوی یكی از نهادهای معتبر مبنی بر معرفی مترجم حرفه‌ای مسلط به ترجمه انگلیسی به فارسی متون تخصصی در حوزه‌های مهندسی و پزشکی، از کلیه‌ی علاقمندان دعوت بعمل می‌آید تا پایان روز سه‌شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۷، نمونه ترجمه‌ی خود را از یکی از فایل‌های پیوست به همراه رزومه خود به آدرس ایمیل انجمن (info@tiat.ir) ارسال نمایند.

فارسی

اطلاعیه مورخ ۷ اسفند ۹۷ - استخدام مترجم فارسی به انگلیسی

پیرو درخواست ارایه‌شده از سوی یكی از نهادهای معتبر مبنی بر معرفی مترجم حرفه‌ای مسلط به ترجمه متون فارسی به انگلیسی در زمینه‌های اقتصادی و گردشگری با شرایط ذیل، از کلیه‌ی علاقه‌مندان دعوت بعمل می‌آید تا پایان روز جمعه ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۷، نمونه ترجمه‌ی خود را از فایل پیوست به همراه رزومه خود به آدرس ایمیل انجمن (info@tiat.ir) ارسال نمایند.

 

فارسی

اطلاعیه مورخ ۷ بهمن ۹۷ - جذب مترجم حرفه‌ای در حوزه‌ی نظامی و سياسی

پیرو درخواست ارایه‌شده از سوی یكی از نهادها مبنی بر معرفی مترجم حرفه‌ای، از کلیه‌ی علاقمندان به موضوعات سیاسی و نظامی دعوت بعمل می‌آید تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه موره ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۷، رزومه‌ی خود را به آدرس ایمیل انجمن (info@tiat.ir) ارسال نمایند.

فارسی

اطلاعیه مورخ ۱۰ مهر ۹۷ - جذب مترجم حرفه‌ای مسلط به حوزه‌ی علوم شناختی

پیرو درخواست ارایه‌شده از سوی ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مبنی بر معرفی مترجم حرفه‌ای مسلط به حوزه‌ی علوم شناختی، از کلیه‌ی علاقمندان دعوت بعمل می‌آید تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۷ ، نمونه ترجمه‌ی خود در این حوزه را به همراه رزومه خود به آدرس ایمیل انجمن (info@tiat.ir

فارسی

فراخوان جذب مترجم - ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

پیرو درخواست ارایه‌شده از سوی انتشارات معیار مبنی بر معرفی مترجم ادبی حرفه‌ای، از کلیه‌ی علاقمندان دعوت بعمل می‌آید نمونه ترجمه‌ی خود را از فایل پیوست،  به همراه رزومه‌ی خود حداكثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ به آدرس ایمیل انجمن (

فارسی

فراخوان جذب مترجم

پیرو درخواست ارایه‌شده از سوی یکی از نهادها مبنی بر معرفی مترجم حرفه‌ای مسلط به حوزه‌ي نظامي، از کلیه‌ي علاقمندان دعوت بعمل می‌آيد تا پایان وقت اداری روز جمعه ۹۶/۸/۲۶ نمونه ترجمه‌ي خود از متن زير را به همراه رزومه خود به آدرس ایمیل انجمن (info@tiat.ir) ارسال نمایند.

دريافت فايل نمونه

فارسی

دعوت به همكاري مترجم مسلط به حوزه‌ي روانشناسي

پیرو درخواست ارائه شده به اين انجمن از سوي يكي از نهادها مبني بر معرفي مترجمان مسلط به حوزه روانشناسي دعوت مي‌نمايد رزومه‌ و نمونه‌ي ترجمه‌ي خود را از متن زير تا پایان وقت اداری روز پنج‌شنبه ۹۶/۱/۲۴ به آدرس ايميل انجمن (info@tiat.ir) ارسال نمايند.

دريافت فايل نمونه

فارسی

فراخوان جذب مترجم

پیرو درخواست ارایه‌شده از سوی یکی از نهادها مبنی بر معرفی مترجم حرفه‌ای مسلط به حوزه‌ي سياسي، از کلیه‌ي علاقمندان دعوت بعمل می‌آيد تا پایان وقت اداری روز پنج‌شنبه ۹۶/۱/۲۴ نمونه ترجمه‌ي خود از متن پیوست را به همراه رزومه خود به آدرس ایمیل انجمن (info@tiat.ir) ارسال نمایند.

دريافت فايل نمونه

 

فارسی