انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اعضای اصلی انجمن

فرشید مسگریان حقیقی
کد مترجمی:
۱۸۱۷
علی مهدوی ازبرمی
کد مترجمی:
۱۸۱۶
حمید دشتی
کد مترجمی:
۱۸۱۴
وحید مدیسا
کد مترجمی:
۱۸۱۳
علیرضا رجبی جورشری
کد مترجمی:
۱۸۱۲
محمد حسین ضیایی
کد مترجمی:
۱۸۱۱
نازنین علیزاده ساروی
کد مترجمی:
۱۸۰۸
عاطفه قرباني
کد مترجمی:
۱۸۰۹
صالحه سادات حسینی راد
کد مترجمی:
۱۸۰۷
حسین خداوردی
کد مترجمی:
۱۸۰۵
الهامه بهنود
کد مترجمی:
۱۸۰۴
ملیحه علوی پور
کد مترجمی:
۱۸۰۶
سارا مستوفی
کد مترجمی:
۱۸۰۳
آراسته اطهری
کد مترجمی:
۱۸۰۲
حسین شمسی
کد مترجمی:
۱۸۰۱
مرضیه امینی
کد مترجمی:
۱۸۱۰
مائده مرتضوی
کد مترجمی:
۱۷۹۹
مهتاب زارع زاده
کد مترجمی:
۱۷۹۸
فروغ زکاوتی
کد مترجمی:
۱۷۹۷
نرگس رشیدی
کد مترجمی:
۱۷۹۶