انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اعضای اصلی انجمن

فرناز چشمی
کد مترجمی:
۱۹۳۷
کد مترجمی:
۱۹۳۵
سحر مقصودی
کد مترجمی:
۱۹۳۴
منا زنگنه
کد مترجمی:
۱۹۳۳
کد مترجمی:
۱۹۳۲
فااطمه روزخوش
کد مترجمی:
۱۹۳۱
ژانین بنیامین فقی بیگلو
کد مترجمی:
۱۹۳۰
سیدحسن رضوی
کد مترجمی:
۱۹۲۹
فاطمه نبي زاده
کد مترجمی:
۱۹۲۸
حمید رستم زاده ویجویه
کد مترجمی:
۱۹۲۷
زهرا علی پور
کد مترجمی:
۱۹۲۶
بهزاد یزدانی
کد مترجمی:
۱۹۲۵
فرزانه رنجبر
کد مترجمی:
۱۹۲۴
روشنک ضرابی
کد مترجمی:
۱۹۲۳
فاطمه نوروزی
کد مترجمی:
۱۹۲۲
مهرنوش عدالت
کد مترجمی:
۱۹۲۱
پریسا مرتضوی
کد مترجمی:
۱۹۲۰
زهرا قانع
کد مترجمی:
۱۹۱۹
فاطمه هادوی
کد مترجمی:
۱۹۱۸
نوشین سلیمانی
کد مترجمی:
۱۹۱۷