انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اعضای اصلی انجمن

زهرا زرگری
کد مترجمی:
۱۹۷۶
رعنا موقعی
کد مترجمی:
۱۹۷۵
فهیمه فتحی
کد مترجمی:
۱۹۷۴
شیما آبیاری
کد مترجمی:
۱۹۷۱
کد مترجمی:
۱۹۷۰
کد مترجمی:
۱۹۶۹
سید حسین شایگان
کد مترجمی:
۱۹۶۸
ماندانا حیدریان
کد مترجمی:
۱۹۶۷
کد مترجمی:
۱۹۶۶
محبوبه نجف خانی
کد مترجمی:
۱۹۶۵
سیما ایرانخواه
کد مترجمی:
۱۹۶۴
مریم فتحی
کد مترجمی:
۱۹۶۳
کد مترجمی:
۱۹۶۲
آتوسا حسینی
کد مترجمی:
۱۹۶۱
نرگس قاسمی
کد مترجمی:
۱۹۶۰
فروغ اسفندیاری
کد مترجمی:
۱۹۵۸
فائزه جمشیدی گوهرریزی
فائزه جمشیدی
کد مترجمی:
۱۹۵۷
مژگان عمادی
کد مترجمی:
۱۹۵۶
زهرا رعیت
کد مترجمی:
۱۹۷۲
محبوبه اميدبيگي
کد مترجمی:
۱۹۵۵