انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اعضای اصلی انجمن

ناهید خانزاده امیری
کد مترجمی:
۱۵۰۸
پویا یحیی پور
کد مترجمی:
۱۵۰۷
سمانه حافظی نیا
کد مترجمی:
۱۵۰۳
آيدا س گلپايگاني
کد مترجمی:
۱۵۰۲
مریم براتی
کد مترجمی:
۱۵۰۰
کد مترجمی:
۱۴۹۱
مهسا خراسانی
کد مترجمی:
۱۴۹۲
عاطفه مشایخی کرهرودی
کد مترجمی:
۱۴۸۶
مریم قاسمی گورتی
کد مترجمی:
۱۴۸۳
فاطمه جامعی
کد مترجمی:
۱۴۸۰
فاطمه امیرفروغی
کد مترجمی:
۱۴۷۷
آروشا زاده امیدی
کد مترجمی:
۱۴۷۵
فرحناز ملک آذری
کد مترجمی:
۱۴۷۴
علی بیکیان
کد مترجمی:
۱۴۷۱
مهران برزوفرد
کد مترجمی:
۱۴۷۲
سوگند دادآفرین
کد مترجمی:
۱۴۶۹
حمیده فضلی
کد مترجمی:
۱۴۶۸
سید محمد حسین موسوی نسب
کد مترجمی:
۱۴۶۱
راضیه لعل
کد مترجمی:
۱۴۵۳
فریبا نجادی
کد مترجمی:
۱۴۴۷