انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اعضای اصلی انجمن

گیتا سلیمانی
کد مترجمی:
۱۵۸۹
سحر آقازاده دیزج
کد مترجمی:
۱۵۸۸
همایون پایدار
کد مترجمی:
۱۵۸۳
کد مترجمی:
۱۵۸۲
کد مترجمی:
۱۵۸۱
سعید رمضان پور
کد مترجمی:
۱۵۸۰
منیژه فتح نژاد
کد مترجمی:
۱۵۷۹
کد مترجمی:
۱۵۷۴
علیرضا خاکساران
کد مترجمی:
۱۵۷۳
کد مترجمی:
۱۵۷۰
کد مترجمی:
۱۵۶۸
سید علی رضازاده
کد مترجمی:
۱۵۶۷
محمدعلی امینی تهرانی
کد مترجمی:
۱۵۶۵
بهجت- behjat عباسي مقدم - abbasi moghadam
کد مترجمی:
۱۵۶۴
نسترن بالونژادنوری
کد مترجمی:
۱۵۶۱
کد مترجمی:
۱۵۶۰
سیده سارا امینی- مدیر ترجمه پژوهان اروند
سیده سارا امینی
کد مترجمی:
۱۵۵۹
کد مترجمی:
۱۵۵۸
کد مترجمی:
۱۵۵۶
کد مترجمی:
۱۵۵۴