انجمن صنفی مترجمان استان تهران

محتوای سایت

متعاقب اقدامات هیأت مؤسس انجمن صنفی مترجمان شهر تهران در اواخر سال ۱۳۹۳ ، اولین مجمع عمومی انجمن صنفی مترجمان شهر تهران در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ تشکیل و نخستین انجمن صنفی مترجمان ایران تحت مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسماً تأسیس گردید.

اهداف