انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اعضای اصلی انجمن

این یک تصویر است
کد مترجمی:
۱۷۲۶
کد مترجمی:
۱۷۲۵
کد مترجمی:
۱۷۲۳
کد مترجمی:
۱۷۲۲
کد مترجمی:
۱۷۲۰
کد مترجمی:
۱۷۱۹
کد مترجمی:
۱۷۱۸
نسترن حبیبیان
کد مترجمی:
۱۷۱۷
نجمه نظری مترجم زبان انگلیسی و تولیدکننده محتوا
نجمه نظری
کد مترجمی:
۱۷۱۶
علی نجفی کارشناشی ارشد مترجمی
علی نجفی
کد مترجمی:
۱۷۱۴
کد مترجمی:
۱۷۱۳
کد مترجمی:
۱۷۱۲
کد مترجمی:
۱۷۱۰
مهدی حیدری
کد مترجمی:
۱۷۰۷
کد مترجمی:
۱۷۰۵
الهه شمس نژاد
کد مترجمی:
۱۷۰۴
کد مترجمی:
۱۷۰۳
کد مترجمی:
۱۷۰۲
کد مترجمی:
۱۷۰۱
کد مترجمی:
۱۶۹۹