انجمن صنفی مترجمان استان تهران

معرفي آثار اعضا

صنوبر رضاخانی

چگونه شغل دلخواه مان را پیدا کنیم

راز اِلِن

خاک سپید نرم

جاده

 

درمان با بخشش

 

درمان تنهایی

 

درمان استرس

 

درمان با پذیرش

 

 

 

 

 

 

فاطمه ثانوی

آتش و خشم - اسرار پشت پرده کاخ سفید ترامپ